Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi w swoich obiektach monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych.

Administratorem przetwarzanych danych wizyjnych jest:

Centrum Kształcenia Ustawicznego, 87-100 Toruń, Plac św. Katarzyny 8.

Zapis monitoringu wizyjnego przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa słuchaczy i pracowników oraz osób przebywających na terenie CKU, a także ochrony mienia zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162 z późn. zm.) oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Zakres monitoringu obejmuje ciągi komunikacyjne – hole oraz teren wokół obiektów. Obszar objęty monitoringiem jest oznaczony za pomocą piktogramów.

Zakres przetwarzanych danych osobowych przez monitoring obejmuje w szczególności wizerunek osób, ale także sposób poruszania się, ubiór czy zachowanie.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz bez dźwięku.

Zarejestrowane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to na piśmie uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Zapis tych danych podlega usuwaniu (nadpisaniu) w miesięcznych cyklach.

Termin przetwarzania może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa bądź w sytuacji, gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dane wizyjne nie będą podlegały profilowaniu.

Do monitoringu dostęp mają tylko wyznaczeni pracownicy. Odtwarzanie zapisu rejestratora i kopiowanie zabezpieczone są hasłem.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli przebywa się w obszarze monitoringu wizyjnego.

W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje każdemu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

Jakub Rutkowski, adres: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, telefon: (56) 611-89-92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: Jakub Rutkowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (56) 611-89-92, adres korespondencyjny: Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacji/uczenia się. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rejestracji.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Podanie danych zawartych w procesie rejestracji na platformie Moodle nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ukończenie procesu rejestracji i aktywację konta.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca