Wydawnictwo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu prowadzi bogatą działalność wydawniczą o charakterze edukacyjnym. Od września 1989 działa Komisja Wydawnicza, która zajmuje się całością prac związanych z procesem wydawniczym. Szkoła posiada wydawnictwo przygotowujące materiały do druku oraz własny zakład poligraficzny, które działają na potrzeby własne oraz dla klientów z zewnątrz.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą. Zapraszamy do zakupu naszych publikacji, które udostępniamy na terenie Szkoły, prowadzimy też sprzedaż wysyłkową. Polecamy również nasze usługi wydawniczo-poligraficzne.

Pobierz formularz zamówienia

W celu uzyskania informacji o naszych publikacjach prosimy o kontakt:

Telefonicznie Pani Elżbieta Leśniewska
tel. 56-657-74-62
Mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Składanie zamówień:

Zwykłą pocztą Centrum Kształcenia Ustawicznego
Plac Św. Katarzyny 8
87-100 Toruń
Mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dostępne publikacje

Matematyka I-III

K. Chmielewska, D. Urbańska, M. Smoczyński

Cena: 20zł

Matematyka I-III jest skryptem zawierającym takie zagadnienia jak: logika matematyczna, zbiory, liczby rzeczywiste, funkcje i ich własności, rozwiązywanie równań i nierówności z jedną niewiadomą, układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, funkcja kwadratowa, wielomiany, podstawy geometrii.

Liczba stron: 246

Matematyka IV

E. Lipska, M. Wnorowska

Cena: 8 zł

W skrypcie tym zawarto zagadnienia dotyczące ciągów oraz oprocentowania lokat i pożyczek. Materiał jest podzielony na pięć części:

  1. Ciągi liczbowe,
  2. Ciąg arytmetyczny,
  3. Ciąg geometryczny,
  4. Zbieżność ciągu,
  5. Odsetki od lokat i kredytów.

Liczba stron: 88

Podstawy chemii

A. Jeziorska

Cena: 8 zł

Skrypt ten obejmuje zagadnienia na poziomie szkoły średniej o profilu niechemicznym. W większości stanowią one powtórzenie wiedzy zdobytej w gimnazjum.

Liczba stron: 115

Chemia nieorganiczna

A. Jeziorska

Cena: 8 zł

Omówione w tym skrypcie zagadnienia to m.in: występowanie, otrzymywanie, właściwości i zastosowania przedstawicieli pierwiastków niemetalicznych wymienionych w podstawie programowej: wodoru, tlenu, chloru i węgla.

Kolejne rozdziały zawierają: systematykę związków nieorganicznych na wodory, tlenki, wodorotlenki, kwasy i sole, znaczenie wody w procesie rozpuszczania i w przemianach chemicznych pomiędzy elektrolitami, teoria i zadania dotyczące rozpuszczalności, stężęnia procentowego i molowego roztworów..

Liczba stron: 95

Chemia organiczna

W. Anusiak

Cena: 10 zł

Skrypt ten omawia zagadnienia z dziedziny chemii organicznej. Pierwsza lekcja przedstawia węglowodory, a kolejne lekcje pochodne węglowodorów, czyli alkohole, fenole, aldehydy, ketony, oraz kwasy karboksylowe. W końcowej części skryptu znajduje się:

 • klucz odpowiedzi do ćwiczeń,
 • słownik,
 • układ okresowy pierwiastków,
 • tablica zawierająca wykaz najważniejszych grup funkcyjnych i wiązań.

W tej części skryptu znajduje się również wykaz literatury wykorzystanej do opracowania tego skryptu.

Liczba stron: 151

Język polski. Część I, Starożytność - Oświecenie

L. Rejmanowska, J. Karpiński

Cena: 2,5 zł

Materiał obowiązujący w programie nauczania języka polskiego w klasie pierwszej szkoły średniej ujęliśmy w 20 tematach poświęconych literaturze, starając się, by każdy z nich był podzielony na mniejsze jednostki dydaktyczne, co ma umożliwić racjonalne, zgodne z higieną pracy umysłowej, planowanie zajęć domowych słuchacza przygotowującego się do każdego z ośmiu przewidzianych w semestrze spotkań z nauczycielem.

Staraliśmy się pisać prostym, przystępnym językiem. Jesteśmy przekonani, że nasz poradnik zostanie z pożytkiem wykorzystany zarówno przez tych, którzy uczą się łatwo i szybko jak i przez tych, którzy zdobywają wiedzę w większym trudzie, im przede wszystkim chcemy pomóc.

Liczba stron: 120

Język polski. Część II, Romantyzm

W. Kozioł

Cena: 5 zł

Poradnik Język polski II zawiera minimum materiału okresu romantyzmu objętego programem nauczania języka polskiego. Przeznaczony jest dla słuchaczy szkół zaocznych i eksternistycznych, na poziomie szkoły średniej, zdobywających wiedzę w systemie samokształcenia i samokontroli. Nie wyręcza on ani nie zastępuje nauczyciela, nie narzuca, ani nie sugeruje tematów konsultacji zbiorowych.

Liczba stron: 100

Język polski. Część III, Pozytywizm

S. Kamińska, B. Kostrzewska

Cena: 2,20 zł

Poradnik ten jest adresowany do słuchaczy szkół dla dorosłych podejmujących naukę w systemie zaocznym. Ma on pomóc w samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu ustnego z epoki pozytywizmu.

Na przykładzie przedstawionych zagadnień wskazujemy możliwości interpretacji utworów, konteksty literackie, kulturowe, historyczne i filozoficzne. Polecamy wybrane tematy prac pisemnych. Uczymy, jak organizować swoją wypowiedź i w jaki sposób dobierać materiał. W końcowej części każdego tematu zamieszczone są szczegółowe uwagi dotyczące tego, co powinno się wiedzieć i co powinno się umieć, aby osiągnąć sukces na egzaminie.

Liczba stron: 68

Język polski. Dwudziestolecie międzywojenne

A. Radecka, B. Radecki

Cena: 12 zł

Lata 1918-1939 to okres wyjątkowy w polskiej kulturze. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, narodziła się II Rzeczpospolita. Poradnik zawiera m.in. podstawowe wiadomości o autorach oraz ich twórczości, a także wybrane fragmenty lektur szkolnych.

Liczba stron: 160

Język polski. Współczesność

A. Radecka, B. Radecki

Cena: 11 zł

Niniejszy poradnik metodyczny, ma za zadanie przede wszystkim umożliwić samodzielną lekturę tekstów literatury współczesnej w sposób dojrzały i pogłębiony. Język polski. Współczesność poza poleceniami dotyczącymi zadań interpretacyjno-analitycznych zawiera także krótkie informacje o autorach i tytuły ich najważniejszych tekstów. W ramkach znajdziecie też wiadomości do zapamiętania, problemy do przemyślenia, tytuły innych utworów, które warto przeczytać. Ostatnie trzy rozdziały poradnika zawierają praktyczne porady dla maturzystów oraz zestaw tematów z pisemnego egzaminu dojrzałości przeprowadzonych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w latach 1996-2004.

Liczba stron: 152

Antologia poezji polskiej

Wybór i opracowanie: B. Radecki

Cena: 16 zł

Intencją powstania Antologii poezji polskiej dwudziestolecia międzywojennego i współczesności było stworzenie takiego zbioru utworów poetyckich, który zawierałby w jednym tomie, rozproszone po wielu książkach, wiersze interpretowane i analizowane przez polonistów szkół średnich pracujących w naszej szkole. Ta książka to nie tylko pomoc do nauki języka polskieg, jako uzupełnienie a niekiedy zastąpienie podręcznika, ale i zbiór utworów, które pomogą słuchaczom w procesie dojrzewania i kształtowania osobowości otwartej na piękno i mądrość poetyckiego słowa.

Liczba stron: 292

Historia I - Starożytność, Średniowiecze, Epoka nowożytna

H. Marszałek

Cena: 18 zł

Historia cz.I przeznaczona jest dla słuchaczy szkół dla dorosłych kształcących się w systemie zaocznym. Może być wykorzystywana również w szkołach wieczorowych oraz przez eksternistów. Obejmuje okres od czasów najdawniejszych do 1815 roku. Całość podzielona została na czternaście rozdziałów, które w przypadku szkoły dla dorosłych mogą odpowiadać kolejnym konsultacjom.

Liczba stron: 231

Historia II - 1815-1992

H. Marszałek

Cena: 20 zł

Historia cz.II obejmuje lata 1815-1992. Przeznaczona jest przede wszystkim dla słuchaczy szkół dla dorosłych kształcących się w systemie zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym. Całość podzielona została na 15 rozdziałów, które w przypadku szkoły zaocznej mogą odpowiadać poszczególnym konsultacjom. Układ rozdziałów jest podobny. Każdy zawiera omówienie zagadnień składających się na temat, wykaz pojęć podstawowych, wykaz zagadnień, które należy powtórzyć w celu łatwiejszego opanowania materiału zaprezentowanego w danym rozdziale.

Liczba stron: 272

Wiedza o społeczeństwie

S. Błędowski

Cena: 12 zł

Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy szkół dla dorosłych kształcących się w systemie zaocznym, stacjonarnym i eksternistycznym. Materiał zawarty w skrypcie został podzielony na cztery bloki tematyczne: Społeczeństwo, Polityka, Prawo oraz Polska, Europa, Świat. Każdy z bloków składa się z rozdziałów oznaczonych cyframi rzymskimi. Każdy rozdział kończą pytania kontrolne; po niektórych rozdziałach oprócz pytań są także ćwiczenia. Na końcu skryptu znajduje się wykaz literatury uzupełniającej, która umożliwia poszerzenie wiedzy.

Liczba stron: 176

Wiedza o państwie i prawie, część I

H. Marszałek

Cena: 4 zł

Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy szkół dla dorosłych kształcących się w systemie zaocznym. Może być ykorzystywany również w szkołach wieczorowych oraz przez eksternistów. Materiał oparty został na programie nauczania w zakresie "Wiedzy o państwie i prawie". W skrypcie omówione zostały zagadnienia z nauki o prawie oraz związane z funkcjonowaniem państwa i jego organów. Znajdują się w nim również podstawowe wiadomości dotyczące współpracy międzynarodowej, Unii Europejskiej i jej instytucji oraz procesu integracji Polski ze strukturami europejskimi.

Liczba stron: 100

Wiedza o państwie i prawie, część II

S. Błędowski

Cena: 6 zł

Skrypt "Wiedza o państwie i prawie" - część II, składa się z sześciu rozdziałów. Każdy rozdział ma podobny układ treści i zawiera:

 • wykaz zagadnień składających się na tytuł, który pozwoli słuchaczowi zapoznać się z tematyką konsultacji,
 • omówienie zagadnień wywołanych tematem,
 • zestaw pytań kontrolnych, które są wskazówką, na jakie zagadnienia szczególnie należy zwrócić uwagę podczas przygotowania się do egzaminu semestralnego.

Na końcu książki znajduje się wykaz literatury uzupełniającej, która umożliwia poszerzenie wiadomości i może być pomocna przy pisaniu pracy kontrolnej z przedmiotu "Wiedza o państwie i prawie".

Liczba stron: 64

Zasady rachunkowości

G. Voss

Cena: 9 zł

Skrypt ten przeznaczony jest dla słuchaczy szkół średnich i policealnych, w których planach nauczania występuje przedmiot: zasady rachunkowości. Poza tym może być również wykorzystywany jako materiał pomocniczy do nauczania podstaw funkcjonowania rachunkowości. Zasady rachunkowości obejmują podstawowe reguły funkcjonowania rachunkowości i stwarzają możliwości do jej dalszego pogłębiania i aktualizacji.

Liczba stron: 100

Statystyka z zadaniami

E. Lewandowska, R. Moczkowska

Cena: 16,50 zł

Oddajemy do rąk słuchaczy kształcących się w systemie stacjonarnym, zaocznym lub eksternistycznym skrypt z zakresu statystyki.

Zamierzeniem naszym jest przybliżenie słuchaczom szkół średnich i policealnych podstawowych zagadnień dotyczących tej dyscypliny nauki.

Liczba stron: 64

Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego - cz.I

J. Płocka

Cena: 19,50 zł

W skrypcie omówiono podstawowe pojęcia z zakresu zagospodarowania turystycznego, zagadnienia dotyczące walorów turystycznych i metod ich oceny, funkcje i dysfunkcje turystyki, a także przedstawiono charakterystykę bazy materialnej turystyki.

Liczba stron: 200

Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego - cz.II

J. Płocka

Cena: 17 zł

Treść skryptu stanowi kontynuację i rozszerzenie problematyki omówionej w części I. Przedstawia zasady gospodarki przestrzennej w głównych rodzajach ruchu turystycznego, w tym: zagospodarowanie terenów leśnych i obszarów chronionych, szlaków i tras turystycznych, miejscowości o charakterze krajoznawczym i obiektów zabytkowych, zagospodarowanie turystyczne niezbędne dla uprawiania turystyki specjalistycznej, świątecznej, agroturystyki i innych form turystyki. Ponadto przedstawiono związki i zależności turystyki i ochrony środowiska oraz podstawowe problemy związane z planowaniem przestrzennym.

Liczba stron: 200

Podstawy technologii i towaroznawstwa

J. Płocka

Cena: 3 zł

Skrypt ten traktuje m.in. o surowcach, prawach rządzących procesami produkcyjnymi i czynnikach kształtujących jakość towaru. Wskazuje na najważniejsze problemy z zakresu technologii i towaroznawstwa oraz w skrócie je wyjaśnia. Przeznaczony jest dla kształcących się na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Liczba stron: 214

Technika biurowa

E. Lewandowska, G. Noskowicz

Cena: 12 zł

Oddajemy do rąk słuchaczy kształcących się w systemie stacjonarnym, zaocznym, eksternistycznym oraz na kursach dokształcających skrypt z zakresu techniki biurowej.

Zamierzeniem naszym jest przybliżenie słuchaczom szkół średnich i policealnych zagadnień dotyczących tego przedmiotu.

Nasz skrypt zawiera omówienie wszystkich niezbędnych zagadnień przydatnych w pracy biurowej.

Liczba stron: 144

Dorośli uczą się inaczej

A. Matlakiewicz, H. Solarczyk-Szwec

Cena: 29 zł

Celem książki jest zaprezentowanie wiedzy na temat nauczania i uczenia się dorosłych z punktu widzenia andragogiki, by wesprzeć refleksję zainteresowanych tym zagadnieniem studentów, szczególnie pedagogiki i kierunków nauczycielskich, pracowników edukacji dorosłych, różnych szczebli: kierownictwa, administracji, nauczycieli, doradców, oraz specjalistów ds. zasobów ludzkich w zakładach pracy, którzy biorą udział w procesie kształcenia ustawicznego innych lub siebie w drodze kształcenia i dokształcania, pracy zespołowej, realizacji projektów.

Liczba stron: 260

Rozważania o kształceniu zawodowym

K. Mikulski

Cena: 12,60 zł

Książka jest przygotowana na potrzeby środowiska polityków i urzędników zajmujących się oświatą oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i pedagogów. Poruszana tematyka jest szczególnie ważna w okresie zmian strukturalnych i programowych szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczba stron: 143

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.