Centrum Kształcenia Ustawicznego powstało 1 sierpnia 1978 roku w wyniku połączenia Liceum Ogólnokształcącego Wieczorowego, Technikum Zawodowego Zaocznego, Liceum Ogólnokształcącego Korespondencyjnego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników, klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Handlowej dla młodocianych pracowników i Liceum Ogólnokształcącego Nr 2.

Siedzibą CKU został budynek przy placu, który wówczas nazywał się Placem gen. Karola Świerczewskiego, pod numerem 8, a któremu w styczniu 1990 roku przywrócono pierwotną nazwę: plac Św. Katarzyny.

W 2000 roku upłynęło 100 lat od czasu wybudowania gmachu, w którym mieści się Szkoła. Położony w centrum miasta, piękny neogotycki budynek, którego budowę ukończono w 1900 roku przeznaczony był dla Męskiej Szkoły Średniej (Knaben Mittelschule), która działała w budynku nieprzerwanie do 1920 roku. Po powrocie Torunia do Polski w 1920 r. w budynku rozpoczęła działalność Polska Szkoła Wydziałowa Koedukacyjna. W 1924 roku szkoła została rozdzielona na sześcioklasową Publiczną Szkołę Wydziałową Męską i sześcioklasową Publiczną Szkołę Wydziałową Żeńską. W 1933 r. obydwie szkoły zostały połączone. W gmachu szkoły działała również od 1922 roku Dokształcająca Szkoła Zawodowa, w ramach której organizowano kursy handlowe wspierane przez Izbę Przemysłowo - Handlową. W latach okupacji niemieckiej w budynku działała Niemiecka Szkoła Średnia, a także szkoła powszechna. W lutym 1942 r. budynek szkolny został zajęty przez szpital wojskowy.

 

Widokówka z 1915r.

Z chwilą wyzwolenia Torunia - 1 lutego 1945 roku w budynku zaczął działać radziecki szpital wojskowy. Jednak już od października 1945 roku, po przekazaniu budynku władzom oświatowym, znalazły w nim miejsce trzy szkoły powszechne (podstawowe) w tym Państwowa Szkoła Powszechna dla Dorosłych Nr 1. Nie była to jedyna szkoła dla dorosłych funkcjonująca w budynku. Począwszy od roku szkolnego 1948/49 do czerwca 1961 działało tu Liceum Wieczorowe dla Pracujących im. Stefana Żeromskiego, przy którym w 1949 roku powstała Okręgowa Poradnia Czytelnictwa i Samokształcenia. Jej celem było: współdziałanie z akcją zwalczania analfabetyzmu, pomoc wszystkim samoukom oraz popularyzacja zagadnień samokształceniowych. Przez 10 lat (1961 - 1971) prowadziła także swoją działalność w budynku Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Od połowy roku 1966 do końca roku szkolnego 1967/68 znalazła czasowe lokum w budynku Szkoła dla Pracujących Nr 2.

Koloryzowana widokówka z 1914r. przedstawiająca widok na plac Wilhelma. W głębi widać bryłę neogotyckiego budynku szkoły średniej dla chłopców.

Jak widać, oświata dorosłych w Toruniu, w okresie powojennym swoją bogatą historią wiąże się w znacznej części z budynkiem, w którym wiele lat później zaczęło działać Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dla pełni obrazu trzeba dodać, że w budynku oprócz szkół dla dorosłych funkcjonowały także szkoły dzienne: wspomniane wcześniej LO Nr 2 (1973 - 1980), LO Nr 4 im. T. Kościuszki (1948 - 1961), publiczne szkoły powszechne (1945 - 1948), szkoły podstawowe (1961 - 1973), a także do 1982 roku Wojewódzka Poradnia Wychowawczo - Zawodowa.

Rozpoczynając swoją działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego prócz własnego budynku, dysponowało przede wszystkim dobrze przygotowanym zespołem nauczycieli i sporym dorobkiem dydaktycznym i metodycznym odziedziczonym po poprzednikach. Nauczyciele Technikum Zawodowego Zaocznego opracowali m.in. materiały metodyczne dotyczące konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych i indywidualnych. Wnieśli także ideę opracowania materiałów pomocniczych dla słuchaczy.

30 sierpnia 1978 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pierwszym dyrektorem CKU był Bronisław Ptaszyński. Na początku działalności w Centrum kształcono w 34 zawodach, było wówczas 3587 uczniów i słuchaczy zgrupowanych w 104 oddziałach. Była to wówczas największa tego typu placówka oświatowa w Polsce północnej, zatrudniała 142 nauczycieli etatowych i dochodzących. Centrum żywo reagowało na potrzeby środowiska, zmieniały się typy szkół i kierunki kształcenia. Kontynuowano i rozwijano działalność dydaktyczną wprowadzając z dobrym skutkiem różnego rodzaju innowacje w kształceniu dorosłych. Dyrektor B. Ptaszyński pełnił swoją funkcję do 1983 roku.

Drugim dyrektorem, w latach 1985 – 1992, był Krzysztof Ferlin. Następnie od 1992 roku do 2012 stanowisko to piastował Jerzy Karpiński.

Zmiany ustrojowe jakie zaszły w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych spowodowały także zmiany w Centrum. CKU kształciło nie tylko w formach szkolnych, ale także pozaszkolnych, organizując w porozumieniu z urzędami pracy kursy dokształcające oraz wyuczające nowego zawodu, a także zajęcia przygotowujące do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły średniej i policealnej. Szkoła rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia systemu kształcenia na odległość (distance education). Aby sprostać nowym zadaniom nauczyciele Centrum musieli zdobyć różnego rodzaju dodatkowe kwalifikacje, także w trakcie zagranicznych wyjazdów studyjnych i szkoleniowych. Centrum samo także organizowało różne formy kształcenia nauczycieli. Tak np. w okresie wakacji 1994 roku odbył się kurs dla nauczycieli z zakresu turystyki i hotelarstwa. Szkolenie oparte było o kanadyjski program zaadaptowany przez nauczycieli Centrum na zlecenie Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Niestacjonarnej. W następnych latach (1995 i 1996) odbyły się kolejne szkolenia dla konsultantów regionalnych. Szkoła wzięła także udział w programie Unii Europejskiej PHARE, którego celem było stworzenie ośrodków kształcenia niestacjonarnego i przygotowanie kadry dla tego kształcenia.

Szkoła włączyła się w proces rozwoju oraz unowocześniania metod i bazy dydaktycznej, tworząc programy modułowe, dokonując adaptacji programów obcojęzycznych, tworząc firmę symulacyjną. W 1996 roku decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, toruńskie CKU stało się jednym z 15 w kraju Centrów Edukacji Niestacjonarnej. Ta nominacja postawiła przed Dyrekcją i nauczycielami Centrum nowe zadania. Wymianie doświadczeń i uporządkowaniu wiedzy na temat kształcenia na odległość i kształcenia dorosłych służyły ogólnopolskie konferencje zorganizowane przez Centrum i toruński Zakład Doskonalenia Nauczycieli.

Rycina - wejście główne.

W 1999 roku wspólnie z Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku oraz z Niemieckim Związkiem Uniwersytetów Ludowych Przedstawicielstwo w Polsce, Centrum zorganizowało pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Konferencję - Edukacja Dorosłych Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiono stan faktyczny edukacji dorosłych na wsi, w kolejnych konferencjach wzięli udział wójtowie i przedstawiciele gmin.

Od 1995 roku w Centrum działa firma symulacyjna pod nazwą - Symulacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PAKTUR, spółka z o.o. Słuchacze kształcący się w specjalnościach administracyjnych, ekonomicznych, turystycznych i hotelarskich odbywają w niej zajęcia praktyczne.

W latach 1994 - 96 przygotowany został modułowy program kształcenia bezrobotnych, który zajął pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach europejskiego programu TOR # 9.

W 1995 roku miało miejsce bardzo znaczące wydarzenie w historii Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ze względu na regionalny charakter, dobre wyposażenie dydaktyczne i techniczne, wykształconą kadrę i niewątpliwe osiągnięcia w wielu formach kształcenia, Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu za Centrum Wzorcowe (Rozp. MEN z 27 lipca 1995r.).

Szybko wzrastała liczba chętnych do podjęcia nauki w szkołach dla dorosłych. Z czasem Centrum w Toruniu stało się największą szkołą dla dorosłych w Polsce. W roku szkolnym 1998/99 liczba uczniów i słuchaczy (łącznie z kilkoma filiami) wyniosła 6 tys. osób. Liczba uczących się w Centrum świadczyła, że taka szkoła jest bardzo potrzebna.

1 stycznia 1996 roku Centrum otrzymało budynek przy ul. Szumana 2. Był to dar Rodziny Szumanów na cele oświatowe. Wygospodarowano w nim pomieszczenie na Izbę Pamięci Rodziny Szumanów, w której zgromadzono wiele pamiątek.W szóstą rocznicę śmierci Wandy Szuman na frontonie budynku odsłonięto tablicę pamiątkową i uroczyście otwarto izbę pamięci poświęconą rodzinie Szumanów.

Rycina - wejście boczne.

W pozostałej części budynku otworzył swoje podwoje dwugwiazdkowy Hotelik w Centrum. Remont całego budynku Centrum sfinansowano ze środków własnych.W 1998 roku doszło do połączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego z Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków, mieszczącego się przy ulicy Rybaki 57.

W lutym 1998 roku Centrum zakupiło ze środków własnych Pensjonat Jagódka w niewielkim miasteczku Górzno w odległym około 100 km od Torunia, koło Brodnicy. W położonym wśród lasów i jezior (na skraju parku krajobrazowego) obiekcie organizowane były konferencje, szkolenia, zajęcia dydaktyczne i praktyczne dla słuchaczy i pracowników szkoły. Pełnił on także funkcję ośrodka wypoczynkowego. W piwnicy budynku Centrum funkcjonuje wydawnictwo edukacyjne. Od 1 września 1996 roku wydawnictwo posiada prawo nadawania publikacjom znormalizowanego numeru książki ISBN.

Od 1 września 2001 roku w CKU rozpoczął działalność Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Przez kilka lat działał w szkole Ośrodek Kształcenia dla Kandydatów na Kierowców.

W CKU, zgodnie z umową zawartą w 2001 roku z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, do 2007 roku funkcjonowała Akademia Lokalna CISCO. Akademia dysponuje zakupionym ze środków własnych Szkoły pracownią i kształciła projektantów oraz administratorów sieci komputerowych.

W Centrum odbywało się i odbywa nadal wiele konferencji regionalnych i ogólnopolskich. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz oraz dyrektorzy Centrów Kształcenia Ustawicznego z całej Polski. Tematyka zawsze związana była z kształceniem osób dorosłych, a od 2004 roku, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, także wykorzystaniu funduszy unijnych.

Przystąpienie do Unii Europejskiej i związana z tym dostępność środków unijnych została doskonale wykorzystana przez Szkołę. Zrealizowano kilkanaście projektów współfinansowanych ze środków UE o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych. Swoim zasięgiem obejmowały gminy województwa kujawsko-pomorskiego. Niektóre z nich wykonywane były w partnerstwie 8 szkół dla dorosłych, m.in. dwie szkoły dla dorosłych na terenie zakładów karnych.

Po trzydziestych piątych urodzinach Centrum dysponuje 3 budynkami, w których znajdują się 54 sale wykładowe, 5 pracowni komputerowych, 2 biblioteki, wypożyczalnia podręczników, punkt sprzedaży skryptów, 2 bary, gabinet doradcy zawodowego, a także wydawnictwo i poligrafia. Wśród pracowni specjalistycznych istnieją: pracownia obsługi kas fiskalnych, firma symulacyjna, pracownia fotograficzna oraz pracownia reklamy a także pracownia informatyczna i sieciowa oraz warsztaty gastronomiczne – Hotelik w Centrum. Szkoła jest nowocześnie wyposażona: komputery, projektory, tablice interaktywne. W dobie powszechnego dostępu do internetu Centrum prowadzi kształcenie na odległość. Wykorzystywana jest platforma edukacyjna Moodle, na której zamieszczone są materiały opracowane przez nauczycieli Centrum. Słuchacze mogą komunikować się z nauczycielami, rozwiązywać zadania i testy.

Dysponując nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i technicznym, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną oraz odwagą w podejmowaniu nowych działań, można mieć nadzieję, że Centrum podoła nowym wyzwaniom w zakresie kształcenia dorosłych.

1 sierpnia 2013 roku minęło 35 lat od powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Szkoła na trwałe zapisała się w historii miasta i Regionu. W ciągu tych lat jej mury opuściło około 40 tysięcy absolwentów. Wielu z nich ukończyło studia, założyło własne firmy. Zmieniało się kierownictwo Szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Cel jednak pozostał ten sam: dać możność zdobywania nowych kwalifikacji, otworzyć drogę do zawodowego i społecznego awansu, wzmocnić poczucie własnej wartości, a przede wszystkim zachęcić do kształcenia ustawicznego.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.